شنبه ۲۶ خرداد ۰۳

مقاله #155

#155 کد مقاله زمینه: شیمی
عنوان انگلیسی:
Study of complexing properties of the a-metallothionein domain with cadmium and/or zinc, using differential pulse polarography
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
مطالعه خواص کمپلکس کنندگی ناحیه α-متالوتیونین با کادمیوم و یا روی با استفاده از پلاروگرافی پالس تفاضلی
تعداد صفحات فارسی:
27 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
140,000 ريال
چکیده فارسی:
مقاله انگلیسی  شیمی با ترجمه فارسی

چکیده

مطالعه خواص کمپلکس کنندگی ناحیه α- متالوتیونین با کادمیوم و یا روی در 8=pH با استفاده از پلاروگرافی پالس تفاضلی انجام شد. روش اعمال شده به شخص، این امکان را می دهد تا شکل شیمیایی ترکیب، یونهای آزاد فلزی و کمپلکس ها را با ناحیه α تمیز دهد همچنین شاهدی مشروط بر اینکه فرمهای مختلف کمپلکس شدن وجود دارد. این تکنیک، برای کنترل تغییرات گونه های مختلف به عنوان تابعی از پارامترهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج پلاروگرافی با نتایج بدست آمده از اسپکترومتری جرمی یونیزاسیون الکتروسپری مشروط بر اینکه جرم ملکولی ترکیبات در نسبت های مختلف یونهای فلزی به ناحیه α تحت شرایط آزمایشی یکسان باشد، مقایسه شده است. ناحیه α مستعد کمپلکسه شدن با کادمیوم و یا روی بطور جدا یا بعد از افزایش همزمان یون های فلزی می باشد. در مورد مخلوط های دوتایی، کمپلکس های خالص α Cd+ یا Zn+α تشکیل می شود در حالی که در مورد مخلوط های سه تایی، Cd+Zn+α، کمپلکس های مخلوط کادمیوم و روی شایع است. زمانی که یکی از دو یون، به محلول حاوی ناحیه α کمپلکس شده با دیگر کاتیون، اضافه می شود، در داخل ملکول جا گرفته و منجر به سازماندهی دوباره می شود که این امر با تغییرات پاسخ های پلاروگرافی توضیح داده می شود. دو شرایط مختلف می تواند بطور واضح تمیز داده شود: یکی مازاد لیگاند و زمانی که یون های فلزی مازاد هستند. برای این دو شرایط، دو نمایه مشخص و مختلف از پلاروگرام ها بدست آمده است. بنابراین، چندین شکل پایدار از کمپلکسه شدن کادمیوم و روی با ناحیه α، بسته به ترکیب محلول وجود دارد. ترکیبی از نتایج بدست آمده با استفاده از دو تکنیک مختلف برای نسبت دادن به پاسخ های الکتروشیمیایی مختلف کادمیوم و روی خیلی مفید بود.


نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
140,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان