شنبه ۲۶ خرداد ۰۳

مقاله #151

#151 کد مقاله زمینه: مهندسی شیمی
عنوان انگلیسی:
Study of oxygen mass transfer coefficient and oxygen uptake rate in a stirred tank reactor for uranium ore bioleaching
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
مطالعه ضریب انتقال جرم اکسیژن و نرخ جذب اکسیژن در یک راکتور مخلوط شونده برای فرایند بیولیچینگ سنگ معدن اورانیوم
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
85,000 ريال
چکیده فارسی:
مقاله انگلیسی مهندسی شیمی با ترجمه فارسی

چکیده

در این تحقیق، ضریب انتقال جرم اکسیژن به صورت حجمی و نرخ جذب اکسیژن (OUR) برای فرایند بیولیچینگ سنگ معدن اورانیوم توسط اسیدتیوباسیلوس فروکسیدان در یک راکتور مخلوط شونده مورد مطالعه قرار گرفته است. برای مطالعه اثر پارامترهای عملیاتی بر روی ضریب انتقال جرم اکسیژن روش طراحی Box-Bohnken مورد استفاده قرار گرفته است. فاکتورهای مورد بررسی سرعت آشفتگی (rpm)، نرخ هوادهی (vvm) و چگالی پالپ (درصد وزنی/حجمی) راکتور مخلوط شونده است.تجزیه و تحلیل نتایج تجربی نشان داد ضریب انتقال جرم اکسیژن وابستگی کمی به غلظت بیومس و وابستگی زیادی به سرعت آشفتگی، نرخ هوادهی و چگالی پالپ دارد.

فاکتورهای افزایش بیولوژیکی بدست آمده در آزمایش ها برابر با یک می باشند. از طرف دیگر، مقادیر به دست آمده برای عدد دامکولر نشان می دهد فرایند توسط سرعت واکنش بیوشیمیایی محدود شده است (سرعت کنترل کننده واکنش). نتایج آزمایشگاهی بدست آمده برای ضریب انتقال جرم اکسیژن با روابط تجربی پیشنهادی توسط Garcia-Ochoa and Gomez (2009) و Nael and Pinches (1994)  مطابقت داده شد. به علت خطای بالا در رابطه Neal and Pinches، این رابطه تصحیح و ضریب تعیین با مقدار 89% محاسبه شد. رابطه بهبود یافته بر اساس محدوده وسیعی از شرایط عملیاتی، که برای تعیین ضریب انتقال جرم در یک بیوراکتور مورد استفاده قرار می گیرد، به دست آمده است.


نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
85,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان