شنبه ۲۶ خرداد ۰۳

نمونه ترجمه تخصصی مدیریت- تبعیض جنسیتی در سازمان ها

نمونه ترجمه تخصصی مدیریت- تبعیض جنسیتی در سازمان ها

کد مترجم: 367

ارزیابی عملکرد عینی و تبعیض جنسیتی

چکیده: تبعیض جنسیتی به یک معضل در سازمان ها تبدیل شده است. بنابراین سازمان ها باید بدنبال روش های ارزیابی عملکرد باشند که در آن فرصت های برابری برای زنان و مردان مهیا شود. این مقاله به گزارش نتایج آزمایشی می پردازد که بررسی می کند آیا و چگونه جنسیت ارزیابی کننده و ارزیابی شونده می تواند رابطه بین سطح غیرعینی بودن ارزیابی عملکرد و جذابیت سازمانی را متعادل سازد. آزمودنی های این آزمایش 313 دانشجوی کارشناسی هستند. پیش بینی می کنیم که با افزایش احتمال ارزیابی کارمند توسط سرپرست زن، زنان انتظار نتایج مثبت غیرعینی تری دارند و انتظار فرآیندهای ارزیابی عینی در آنها وجود ندارد. داده ها این انتظار ما را پشتیبانی نمی کند که با افزایش احتمال ارزیابی توسط سرپرست زن، مردان انتظار نتایج غیرمثبت فرآیند ارزیابی غیرعینی را دارند. یافته های این مطالعه به درک ما از این مسئله کمک می کند که چرا زنان در مشاغلی که سیستم های پاداش آنها مبتنی بر فرمول عینی است بیشتر نشان داده می شوند؛ مانند سیستم های سنجش  قطعه ای.

واژگان کلیدی: ارزیابی عملکرد، غیرعینیت، جنسیت، سوگیری جنسی

ABSTRACT. Genderdiscrimination continuesto be a
problemin organizations. It is therefore important that
organizations use performance evaluationmethodsthat
ensureequal opportunities formenand women.This
articlereports theresults ofanexperiment toinvestigate
whether and,ifso,howthegenderoftheraterandthatof
therateemoderatetherelationship betweenthelevelof
subjectivity inperformance appraisals andorganizational
attractiveness. Participants in theexperiment were313
undergraduate students.We predicted,and indeed
established, thatastheprobability increases thatemployee
performance is evaluatedbya femalemanager, women
expectmorepositiveoutcomesof subjective, butnot
objectiveevaluationprocesses. Ourdatadidnotsupport
ourexpectation thatastheprobability ofbeingevaluated
bya femalemanagerincreases, menexpectlesspositive
outcomesofsubjective evaluationprocesses. Thefindings
of thisstudycontribute to our understanding ofwhy
womenareover-represented injobs withobjectiveformula-basedrewardsystems, suchas piece-ratesystems.
Theyarealsoofinterest toorganizations thatarelooking
formoreethicalhumanresourcemanagement practices.
KEY WORDS: performanceappraisal, subjectivity,
gender, sexbias

Link: https://faratarjome.ir/u/news/نمونه-ترجمه-تخصصی-مدیریت--تبعیض-جنسیتی-در-سازمان-ها7.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* فراترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد و تمامی مطالب ارسالی دیدگاه و نظر شخصی کاربران است.
new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان