شنبه ۲۶ خرداد ۰۳

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی رشته جغرافیا

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی رشته جغرافیا

کد مترجم: 21

رشد سريع شهرنشینی در دهه های اخیر و بی توجهی با ابعاد کیفی زندگی انسان، پیامدهای نامطلوب بر سلامت فردی و اجتماعی شهرها را به دنبال داشته است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی کیفیت زندگی شهروندان محله جوادیه شهر بجنورد می باشد. بدین منظور مولفه های کیفیت زندگی در چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیطی مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی  و نوع آن کاربردی است. روش گرد آوری اطلاعات به روش اسنادی و میدانی(پرسشنامه) است.  نتایج جاصل از آزمون t بیانگر آن است که مولفه کیفیت اشتغال و درآمد  در بعد اقتصادی و کیفیت محیط شهر در بعد کالبدی و مولفه های محیط زیست شهر از نظر شهروندان در سطح مناسبی قرار ندارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان می دهد که گویه های ابعاد اجتماعی و کالبدی  بیشترین تاثیر را مطلوبیت  کیفیت زندگی شهروندان با میزان بتای (76/0) و (634/0) دارند.

کلمات کلیدی:کیفیت زندگی، توسعه شهری، سکونتگاه های شهری، سیاستهای برنامه ریزی، ارزیابی

In recent decades, the rapid growth of urbanization and neglecting the qualitative aspects of human life have had adverse effects on the individual and social well-being of cities. The aim of this study was to assess the quality of life of citizens in Javadieh neighborhood of Bojnourd city. Accordingly, the components of quality of life have been studied in terms of economic, social, physical and environmental dimensions. The method of this applied study is descriptive and analytical. The data collection method is documentary and field study (questionnaire). The results of t-test indicate that the quality of employment in income economic dimension, city environment in physical dimension and the components of the city environment are not at the appropriate level according to the citizens. The results of regression analysis also show that the aspects of social and physical dimensions have the highest effect on the quality of life of citizens with beta values of 0.76 and 0.634.

Keywords: quality of life, urban development, urban settlements, planning policies, evaluation

 

 

Link: https://faratarjome.ir/u/news/ترجمه-تخصصی-فارسی-به-انگلیسی-رشته-جغرافیا9.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* فراترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد و تمامی مطالب ارسالی دیدگاه و نظر شخصی کاربران است.
new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان