شنبه ۲۵ اردیبهشت ۰۰

بهبود شفافيت در بانک

کميته نظارت بانکي بال در سـند اصول اساسي براي نظارت بـانکي مـوثر ١از انضـباط
بازار
٢به عنوان يکي از پيش شرطهاي لازم براي نظارت بانکي موثر نام برده اسـت. انضـباط
بازار بدين معنا اسـت کـه بازارهـاي مـالي ـ بـا ارائـه علائـم و محـدوديتهـايي مناسـب ـ
قرضگيرندگان وجوه را ملزم نمايند که براساس توان پرداخت بدهي خـود رفتـار نماينـد .
٣در
بخش بانکي، انضباط بازار به وضعيتي اطـلاق مـيشـود کـه در آن فعـالان بخـش خصوصـي
)سهامداران، سپردهگذاران و يا بستانکاران( با هزينههاي رو به ازديادي مواجه ميشوند کـه در
ريسکهاي انتخابي از سوي بانکها وجود دارند و اقدامات خود را براساس اين هزينهها شـکل
ميدهند. به عنوان مثـال، سـپردهگـذاراني کـه وجـوه آنهـا بيمـه نشـده اسـت و در معـرض
ريسکپذيري بانکي قرار دارند، ممکن است با الزام بانکها به پرداخت نرخهاي بالاتر سـود و
يا از طريق بيرون آوردن وجوه خود؛ در صدد جريمه کردن بانکهاي پرمخاطره برآيند .
انضباط 
بازار از طريق ارائه مشوقهايي توانمند در پي آن است تا بانکها، عمليات خود را بـه شـيوهاي
مطمئن، صحيح و موثر به انجام برسانند. اين امر شامل ارائه مشـوقهـايي جهـت حفـظ يـک
سرمايه پايه مستحکم است که از آن به عنوان سپري در برابر زيانهاي بـالقوه آتـي اسـتفاده
ميشود. زيانهايي که ناشي از مقدار منابع در معرض ريسک است .
١اهميت انضـباط بـازار بـه
حدي است که در سند
همگرايي بينالمللي پيرامون اندازهگيري سرمايه و معيارهاي آن ،٢معروف بـه
توافقنامه جديد سرمايه بال ٣و يا توافقنامه بال ٤۲از آن به عنوان يکي از سـه محـور اصـلي
)محور سوم( ياد شده است. هدف اين محور، تکميل عمليات
الزامات حداقل سرمايه)محـور
يک( و
فرآيند بازبيني نظارتي)محور دوم( است. کميته بال بر آن اسـت تـا از طريـق بسـط
مجموعهاي از توصيهها )و الزامات(، اين امکان را براي فعالان بازار فراهم آورد تا اجـزاي مهـم
اطلاعات را در حيطه کاربرد، سرمايه، مقدار منابع در معـرض ريسـک، فرآينـدهاي مـديريت و
ارزيابي ريسک و در نتيجه کفايت سرمايه موسسه مورد ارزيـابي قـرار دهنـد .
٥انضـباط بـازار
ميتواند به ايجاد يک محيط مطمئن و سالم بانکي ياري رساند. محيطي که در آن ناظران بتوانند
موسسات تحت نظارت را ملزم نمايند تا عمليات خود را به شـيوهاي مطمـئن و صـحيح انجـام
دهند. در چنين شرايطي، ناظران قادرند تا بانکها را ملزم به افشاي اطلاعـات نمـوده، از آنهـا
بخواهند تا در گزارشهاي نظارتي خود، اطلاعات مورد نظر را ارائه کنند. برخي نـاظران از ايـن
اختيار برخوردارند تا در گزارشهاي خود، تمام يا بخشي از اطلاعات مزبور را در دسترس عموم
قرار دهند.


Link: http://faratarjome.ir/u/news/بهبود-شفافيت-در-بانک2.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* فراترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد و تمامی مطالب ارسالی دیدگاه و نظر شخصی کاربران است.
new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان