سه شنبه ۰۱ خرداد ۰۳

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#168 کد مقاله زمینه: شیمی
عنوان انگلیسی:
Delineating mineralized phases based on lithogeochemical data using multifractal model in Touzlar epithermal Au–Ag (Cu) deposit, NW Iran
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
تعیین کردن فازهای کانی سازی شده، بر مبنای داده های لیتو ژئوشیمیایی، با استفاده از مدل چند فرکتال در کانسار (Au-Ag (Cu اپی ترمال توزلار، شمال شرقی ایران
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
#167 کد مقاله زمینه: شیمی
عنوان انگلیسی:
Silicones and Phosphazenes
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
سیلیکون ها و فسفاژن ها
تعداد صفحات فارسی:
17 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
60,000 ريال
جزییات و خرید
#166 کد مقاله زمینه: شیمی
عنوان انگلیسی:
MAGNETIC POLYMERS
تعداد صفحات انگلیسی:
15 صفحه
عنوان فارسی:
پلیمرهای مغناطیسی
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
85,000 ريال
جزییات و خرید
#165 کد مقاله زمینه: شیمی
عنوان انگلیسی:
Discovery of New Multi Component Reactions with Combinatorial Methods
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
کشف واکنش های چندجزئی جدید با روش های ترکیبی
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
جزییات و خرید
#164 کد مقاله زمینه: شیمی
عنوان انگلیسی:
Artificial intelligence/fuzzy logic method for analysis of combined signals from heavy metal chemical sensors
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
روش هوش مصنوعی / منطق فازی برای آنالیز سیگنال های ترکیب شده ناشی از حسگرهای شیمیایی فلزات سنگین
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
85,000 ريال
جزییات و خرید
#163 کد مقاله زمینه: شیمی
عنوان انگلیسی:
Artificial neural network for on-site quantitative analysis of soils using laser induced breakdown spectroscopy
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
شبکه عصبی مصنوعی برای آنالیز کمّی در محل خاک ها با استفاده از طیف سنجی تفکیکی القاء شده ی لیزری
تعداد صفحات فارسی:
23 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
جزییات و خرید
#162 کد مقاله زمینه: شیمی
عنوان انگلیسی:
Core/Shell Semiconductor Nanocrystals
تعداد صفحات انگلیسی:
15 صفحه
عنوان فارسی:
نانوکریستال های نیمه رسانای هسته / پوسته
تعداد صفحات فارسی:
37 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
#161 کد مقاله زمینه: شیمی
عنوان انگلیسی:
A new and direct method for the trace element determination in cauliflower by differential pulse polarography
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
یک روش جدید و مستقیم برای اندازه گیری عناصر در حد آثار در گل کلم با پالس پلاروگرافی تفاضلی
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
65,000 ريال
جزییات و خرید
#160 کد مقاله زمینه: شیمی
عنوان انگلیسی:
Differential Pulse Polarographic Determination of Cd(II) and Pb(II) in Milk Samples after Solid-phase Extraction Using Amberlite XAD-2 Resin Modified with 2,2-DPED3P
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
اندازه گیری پلاروگرافی پالس تفاضلی (cd(II و (Pb(II در نمونه های شیر بعد از استخراج فاز جامد با استفاده از رزین آمبرلیت XAD-2 اصلاح شده با 2,2-DPED3P
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
جزییات و خرید
#159 کد مقاله زمینه: شیمی
عنوان انگلیسی:
Interference elimination studies during the determination of trace elements in cow liver using differential pulse polarography
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
مطالعات حذف تداخل هنگام سنجش عناصر جزیی در جگر گاو با استفاده از پلاروگرافی پالس تفاضلی
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان