دوشنبه ۰۱ مرداد ۰۳

مقاله #931

#931 کد مقاله زمینه: معماری
عنوان انگلیسی:
An Evaluation of Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) Measures in a Gated Residential Area: A Pilot Survey
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
ارزیابی پیشگیری از جرائم با مقیاس¬های طراحی زیست محیطی (CPTED) در یک منطقه¬ی مسکونی دارای دروازه: بررسی آزمایشی
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
60,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

در سنجش پیشگیری از جرائم با طراحی زیست محیطی، مشاهده اغلب توسط محققان در ارزیابی اجزای CPTED در مناطق مسکونی ایجاد می­شود. اما در ارزیابی یک رویکرد، عکس العمل، باور، مسئولیت و درک سکنه در اجزای CPTED نیز باید مد نظر قرار گیرند. بنابراین پژوهشی درباره­ی درک سکنه از اجزای CPTED در یک منطقه­ی مسکونی بدون دروازه و با دروازه در پوتراجایا و بندر بارو، بنگی، سلانگور به انجام رسید. نتایج حاصل نشان داد که قلمروی مرزی و بعد نگهداری شاخص برازش خوبی را به دست می­آورند که در آن مقادیر GFI، TLI و CFI از 0.90 فراتر رفته و مقدار RMSEA کمتر از 0.05 هستند.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
60,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان