سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #899

#899 کد مقاله زمینه: کشاورزی
عنوان انگلیسی:
Interactive effects of phosphorus and Pseudomonas putida on chickpea (Cicer arietinum L.) growth, nutrient uptake, antioxidant enzymes and organic acids exudation
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
اثرات متقابل فسفر و سدوموناس پوتیدا بر رشد، جذب مواد غذایی، آنزیم های آنتی اکسیدانی و ترشحات اسیدهای آلی گیاه نخود (Cicer arietinum L.)
تعداد صفحات فارسی:
24 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

فراهمی فسفر در خاک های قلیایی مناطق خشک و نیمه خشک محدودیت اصلی کاهش بهره برداری از محصولات زراعی می باشد. استفاده از ریزوباکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) ممکن است از طریق افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه باعث افزایش رشد گیاه گردد. علاوه بر این، PGPR ممکن است جذب مواد غذایی توسط گیاهان را در نتیجه ی القاء تراوش ریشه و اسیدی شدن ریزوسفر افزایش دهد. هدف مطالعه ی حاضر بررسی اثرات ترکیبی فسفر و سودوموناس پوتیدا بر رشد گیاه نخود با اشاره به فعالیت آنزیمی آنتی اکسیداتیو و تراوش ریشه به واسطه ی جذب مواد غذایی به ویژه فسفر می باشد. در این مطالعه نیمی از بذرها در محلول PGPR خیسانده شده، در حالی که نیمی دیگر در آب استریل قرار داده شده و سپس در خاک کشت می گردند. گیاهان 8 هفته بعد از شروع آزمایش برداشت شده و محتوای مواد تغذیه ای برگ، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و غلظت اسیدهای آلی آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. بدون PGPR، کاربرد فسفر صفات مختلف رشد گیاه، جذب فسفر و کلسیم گیاه، pH خاک، غلظت اسید سیتریک و اسید اگزالیک را افزایش داده، در حالی که فعالیت آنزیمی POD را در مقایسه با گیاهان دارای کمبود فسفر کاهش داد. کاربرد PGPR تحت هر دوی بدون فسفر و با فسفر باعث بهبود رشد گیاه، جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم گیاه، فعالیت آنتی اکسیدانی آنزیم های SOD و POD و غلظت اسیدهای آلی گردید، در حالی که میزان pH خاک ریزوسفر را کاهش داد. بهبود رشد توسط کاربرد PGPR مرتبط با فعالیت بالاتر آنتی اکسیدان های گیاه و همچنین جذب مواد غذایی از جمله فسفر در گیاه نخود در نتیجه ی تراوش توسط ریشه به واسطه ی اسیدی شدن ریزوسفر می باشد.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
130,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان