چهارشنبه ۳۰ خرداد ۰۳

مقاله #891

#891 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Experimental investigation on nonlinear dynamic response of concrete gravity dam-reservoir system
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی تجربی پاسخ دینامیکی غیر خطی سیستم مخزن-سد وزنی بتنی
تعداد صفحات فارسی:
24 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

پاسخ غیرخطی سیستم مخزن-سد وزنی بتنی با انجام آزمایشاتی روی مدل کوچک سد کونیا بر روی میز لرزان افقی با استفاده از حرکات سینوسی انجام می شود. مدل های دو بعدی بخش غیر سرریز سد کوینا با مقیاس 1 به 150 در آزمایشگاه آماده شده است. برای ارضاء قوانین تشابه نسبت متناسبی از سیمان، ماسه، بنتونیت و آب برای پیدا کردن مشخصات مورد نظر سد مدل مخلوط شده اند. مدل های سد با استفاده از یک قالب چوبی روی یک صفحه ی پایه چوبی قالب گیری شده اند. بعد از فرایند ریختن و خشک شدن قالب چوبی برداشته شده است و هر مدل سد بعد از قرار دادن روی یک میز لرزان افقی با یک مدل مخزن تجمیع شده است. اندرکنش بین سد و مخزن در چنین وضعیتی انجام شده است به طوری که بتواند نیروی هیدرودینامیکی آب مخزن را بدون هر گونه تراوش آب در امتدادش به مدل سد انتقال دهد. آزمایشات انجام شده روی سیستم مخزن-سد با مخزن خالی و پر بوسیله ی اعمال حرکات سینوسی افقی به میز لرزان به میز لرزان انجام شده است تا رفتار اساسی، تشکیل ترک، بازشدگی ترک، لغزش در امتداد صفحات ترک و پایداری پس از تشکیل ترک مدل سد بررسی شوند. تحلیل عددی سیستم با استفاده از ABAQUS 6.10 و با در نظر گرفتن مدل پلاستیسیته ی تخریب انجام شده است. تاثیر پی با فرض یک پی صلب نادیده گرفته شده زیرا سد روی یک صفحه ی صلب قرار می گیرد. فرکانس های مشخصه ی مدل سد محاسبه شده اند و برای کالیبره کردن مدل تحلیلی با مقادیر آزمایشگاهی مقایسه شده اند. انتشار ترک ناشی از تخریب های کششی محاسبه می شوند و نتایج با نتایج آزمایشگاهی مقایسه می شوند. خروجی نتایج پاسخ، درستی مدل آزمایشگاهی تشکیل شده ی سیستم مخزن-سد را نشان می دهد.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
100,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان