چهارشنبه ۳۰ خرداد ۰۳

مقاله #757

#757 کد مقاله زمینه: کشاورزی
عنوان انگلیسی:
INSIGHT INTO THE CHEMICAL COMPOSITION OF WHEAT USED IN EUROPEAN BROILER DIETS
تعداد صفحات انگلیسی:
30 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی ترکیب شیمیایی گندم استفاده شده در جیره جوجه‌های گوشتی اروپایی
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
چکیده فارسی:

خلاصه

در اروپا، معمولاً گندم در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی استفاده می‌شود. ترکیب شیمیایی و ارزش انرژی گندم می‌تواند بین ارقام مختلف گندم به دلیل شرایط متفاوت رشدی و انبارداری پس از برداشت متفاوت باشد. در مطالعه حاضر، ترکیب شیمیایی 153 خوشه گندم استفاده شده برای تغذیه مرغ از 15 کشور اروپایی در طول بیش از 5 سال برداشت مورد ارزیابی قرار گرفته است. ترکیب پلی‌ساکاریدی بدون نشاسته (NSP)، غلظت نشاسته و پروتئین و ویسکوزیته عصاره مورد بررسی قرار گرفت. غلظت نشاسته در محدود 558 و 680 گرم بر کیلوگرم ماده خشک (DM) و پروتئین در محدوده 92 و 173 گرم بر کیلوگرم ماده خشک قرار داشت. غلظت آب قابل استخراج (WE) در محدوده 7/8 و 3/18 و آب غیرقابل استخراج (WU) ترکیب پلی‌ساکاریدی بدون نشاسته (NSP) در محدوده 1/58 و 1/99 گرم بر کیلوگرم ماده خشک بود. بیشترین تغییر در بخش آب قابل استخراج (WE) از ترکیب پلی‌ساکاریدی بدون نشاسته (NSP) بود (%3/14=CV). غلظت WE-NSP با ویسکوزیته عصاره همبستگی مثبت داشت (46/0=r؛ 001/0>P) و این ناشی از بخش WE-آرابینوکسیلان است (59/0=r؛ 001/0>P). در نتیجه، نتایج حاضر ترکیب متغیر خوشه‌های گندم اروپایی را نشان می‌دهد، به ویژه در بخش-WE از ترکیب پلی‌ساکاریدی بدون نشاسته (NSP) به توجه به منظور کردن غلظت ترکیب پلی‌ساکاریدی بدون نشاسته (NSP) در عمل فرمولاسیون تغذیه تأکید می‌کند.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
90,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان