دوشنبه ۰۱ مرداد ۰۳

مقاله #533

#533 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Optimal management of a solar power plant equipped with a thermal energy storage system by using dynamic programming method
تعداد صفحات انگلیسی:
15 صفحه
عنوان فارسی:
مدیریت بهینه نیروگاه انرژی خورشیدی مجهز به سیستم ذخیره‌ساز انرژی حرارتی با استفاده از روش برنامه‌نویسی پویا
تعداد صفحات فارسی:
27 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

این مطالعه برای به حداکثر رساندن درآمد روزانه یک نیروگاه انرژی خورشیدی متمرکز[1] مجهز به یک سیستم ذخیرهساز انرژی حرارتی[2]، یک روش بهینهسازی برنامهنویسی پویا[3] را به کار میگیرد. DP، راهحل بهینه را تضمین میکند و ازنقطهنظر برنامهنویسی کامپیوتر آسان است. بنابراین، میتواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد. دو مورد حقیقی در نظر گرفته شده است. مورد اول دارای یک مدل حرارتی ساده است و عمدتاً بهمنظور بررسی برنامههای بهینهسازی موجود انتخاب شده است. در این مورد، کار کنونی به ۱٫۳٪ (یا ۴۸۰ دلار/ روز) درآمد روزانه بالاتر در مقایسه با موارد دیگر دست یافته است. بااینحال، مدل حرارتی ساده از اولین مورد مطالعاتی نمیتواند بهطور مناسب عملیات واقعی یک CSP را شبیهسازی کند. بنابراین، بهینهسازی به مورد دیگر با یک مدل حرارتی دقیقتر اعمال شد. این یافتهها نشان میدهند که بهمنظور به حداکثر رساندن درآمد، شارژ و تخلیه TES باید به نحوی اداره شوند که بلوک قدرت تحت شرایط بار پایه (هر زمان که فعال است) و در طول دورههای قیمت بالای برق، بدون در نظر گرفتن سطح روزانه الگوی تابش خورشیدی کار کند. علاوه بر این، برخی تحقیقات نفوذ قابلتوجهی از سیستم TES را در درآمد روزانه نشان میدهد، بهویژه هنگامی که الگوی تابش خورشید کم است.


نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
110,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان