سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #1235

#1235 کد مقاله زمینه: مهندسی دریایی
عنوان انگلیسی:
dictionary for marine engineering
تعداد صفحات انگلیسی:
755 صفحه
عنوان فارسی:
فرهنگ لغت مهندسی دریایی
تعداد صفحات فارسی:
755 صفحه
نوع فایل:
PDF
قیمت فروش:
290,000 ريال
چکیده فارسی:
نمونه صفحه اول فرهنگ لغت مهندسی دریایی:
Airostatic Support
اثر نيروی هيدرواستاتيک
Air Cushioned Vehicle = A.C
هاور کرافت.
AFT = F
پاشنه کشتی
Aluminium alloys ship,light alloy ship
کشتی که جنس بدنه آن از آلومينيوم است.
Aerofoil ship
کشتی که خيلی نزديک به سطح آب پـرواز مـی کنـد به روش پرواز ) (seaplanهـا و خـود را از سـطح آب
بوسيله تاثير نيروی آيروديناميک foilها بلند می کند.
Air cushion vehicle,A.C.V,hovering craft,hover – craft
هاور کرافت ـ وسيله ای که روی بالشتکی از هوا حرکت می کند.
Annular – jet hover craft
یک نوع وسيله نقليه با بالشتک هوا که هوا در زیر آن بين شکافها فشرده شده است.
Arkform vessel
يک نوع سازه کشتی های باری که bilgeآن دارای انحنا می باشد، با شرط لازم آن يعنی افزايش پهنـا در
محل خط بار. تعادل و رانش بهتری دارد اما موجب مشکلاتی در انبار ته کشتی می گردد.
Awning – deck vessel
کشتی با تمام طــول روبنـا سـازی بــرای ا فزایش ظرفيـت کشـتی؛ حمـل کالاهـای سـبک، م سافر و گلـه
حيوانات. ساختار روبناسازی و awning – deckآن در مقاومت بدنه تاثيری ندارد. هيچ تناژ باز برای اين نـوع
کشتی ها در نظر گرفته نشده است.


نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
290,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان