جمعه ۱۱ اسفند ۰۲

نمونه ترجمه مدیریت

نمونه ترجمه مدیریت

کد مترجم: 1789
Pricing in a VUCA World: How to Optimize Prices, if the Economic, Social and
Legal Framework Changes Rapidly
Abstract Typically, three parameters (cost, competitors and customers) are seen as
pivotal, when determining the optimal price for a product. While a focus on the cost of
production leads to a cost-plus pricing and a focus on competition leads to a price
matching, a value-based pricing is derived from the customer perspective.
In a world characterized by uncertainties and rapid structural changes, these landmarks
only have a limited value. It is an illusion and rather naïve to assume the maximum
willingness to pay for individual decision makers is robust and remains unchanged over
a long period of time. In addition, modern IT-systems allow a fast reaction of the
competition on individual pricing-decisions taken by a company. Against this background,
the author recommends, when deriving the value-based pricing from the customer
perspective, to use an extended holistic approach. This “pricing-in-3-D” approach takes
into account different decision criteria: (1) the customers’ willingness to pay for the
product or service, (2) psychological factors influencing the customer decision and (3)
impact of price decisions on the long- term customer relationship.
7.1 Relevance to Determine the Optimal Price Level
Setting the right price and creating a price structure that attracts target customers are
some of the most important decisions in marketing. If companies do not meet the optimal
price point, for example because the price elasticity of demand is not estimated correctly,
this has a strong and immediate impact on sales and profits. Here, decision-making is
more complex than it seems on the first glance, since different aspects have to be
considered within the decision process.

قیمتگذاری در جهان :VUCAبهینهسازی قیمتها، در شرایط دگرگونی سریع چارچوب اقتصادی،
اجتماعی و حقوقی
چکیده
به طور معمول، سه پارامتر (هزینه، رقبا و مشتریان) در زمان تعیین قیمت مطلوب برای یک محصول
نقش کلیدی دارند. در حالیکه تمرکز بر هزینه تولید منجر به قیمتگذاری به همراه هزینهگذاری و تمرکز بر
رقابت منجر به تطبیق قیمتها میشود، قیمتگذاری ارزشمحور از دیدگاه مشتری انجام میگیرد.
در جهانی که دائما با عدم قطعیت و تغییرات ساختاری سریع روبرو است، این نشانهها تنها ارزش محدودی
دارند. اینکه فکر کنیم تمایل مشتری به پرداخت برای یک محصول خاص در طولانی مدت ثابت میماند، دور
از باور و نسبتا سادهانگارانه میباشد. علاوهبراین، سیستمهای فناوری اطلاعات امروزی امکان واکنش سریع
به تصمیمات مربوط به قیمتگذاری شرکتها را فراهم کردهاند. در این راستا، نویسنده در ارزیابی قیمتگذاری
ارزشمحور از دیدگاه مشتری توصیه میکند که از یک رویکرد جامع استفاده کنیم. این رویکرد
"قیمتگذاری
3بعدی
" سه معیار مختلف را در امر تصمیمگیری در نظر میگیرد: ( )1تمایل مشتری به پرداخت هزینه یک
محصول یا سرویس، ( )2عوامل روانشناختی موثر بر تصمیم مشتری؛ و ( )3تاثیر تصمیمات مربوط به
قیمتگذاری بر ارتباط بلند مدت مشتری.
7.1ارتباط با تعیین قیمت بهینه
تعیین قیمت مناسب و ایجاد یک ساختار قیمتگذاری مشخص که مشتریان هدف را جذب کند، یکی از
مهمترین تصمیمات در حوزه بازاریابی است. به عنوان مثال، اگر شرکتها به قیمت بهینه محصولاتشان نرسند،
از آنجایی که انعطافپذیری قیمت مورد تقاضا به درستی تخمین زده نمیشود، فروش و سوددهی شرکت
کاهش خواهد یافت. در اینجا، تصمیمگیری پیچیدهتر از آن چیزی است که به نظر میرسد، چون جوانب
مختلف امر در فرآیند تصمیمگیری باید در نظر گرفته شوند.

Link: https://faratarjome.ir/u/news/نمونه-ترجمه-مدیریت9.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* فراترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد و تمامی مطالب ارسالی دیدگاه و نظر شخصی کاربران است.
new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان