سه شنبه ۰۱ خرداد ۰۳

نمونه ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی حسابداری

نمونه ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی حسابداری

 چکیده

در رابطه با تاثیرگذاری قدرت بازار بر سیاست تقسیم سود دو نظریه پیامد و جانشینی مطرح شده اند، نظریه پیامد نشان می دهد که رقابت شدید در بازار مانند یک سیستم قانونی قوی عمل می کند که مدیران را مجبور خواهد کرد تا وجه نقد بیشتری را بین سهامداران توزیع نمایند، لذا نظریه پیامد ارتباط مثبت بین رقابت در بازار محصول با میزان سود تقسیمی را بیان می نماید و نظریه جانشینی نشان می دهد که شرکت ها در بازارهای کمتر رقابتی، از یک طرف با هزینه نمایندگی بیشتری در ارتباط با وجه نقد مواجه هستند و از طرف دیگر در معرض عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری قرار دارند، لذا درصد پرداخت سود خود را به منظور کاهش هزینه های نمایندگی، کاهش سطح عدم تقارن اطلاعاتی و همچنین به عنوان نشانه اي ازکیفیت سوددهی، افزایش می دهند. هدف از تحقیق حاضر تعیین اثر قدرت بازار شرکت بر سیاست تقسیم سود می باشد. در این تحقیق اطلاعات مالی 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1389 تا 1395 بررسی شده است و برای انجام این تحقیق از آزمون های رگرسیون لجستیک باینری و رگرسیون خطی چند متغیره و با استفاده از داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق بیانگر این است که قدرت بازار اثر مثبت و معناداری بر تقسیم سود سهام دارد و با افزایش قدرت بازار احتمال تقسیم سود سهام افزایش می یابد، همچنین نتایج نشان داد که قدرت بازار اثر مثبت و معناداری بر میزان سود تقسیمی دارد و و با افزایش قدرت بازار میزان تقسیم سود سهام افزایش می یابد.

 

کلمات کلیدی: قدرت بازار، رقابت در بازار محصول، سود سهام و سیاست های تقسیم سود

 Abstract

Concerning the impact of market power on the dividend policy, two theories of outcome and succession have been proposed. The outcome theory shows that strong competition in the market is like a strong legal system that will force managers to distribute more cash between shareholders. Therefore, the outcome theory has a positive relationship between product market competition and dividend yield and the succession theory shows that companies in less competitive markets, on the one hand, face more cash-paying representation and, on the other hand, are subject to more information asymmetry, thus the percentage of their profits increases in order to reduce the cost of representation, reduce the level of information asymmetry as well as the indication of profitability. The aim of this study is to determine the effect of market power of a company on dividend policy. In this research, the financial information of 102 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period of 2010-2016 was investigated. In order to do this research, binary logistic regression and multivariate linear regression tests using panel data have been used. The results of the analysis of the research hypotheses indicate that market power has a positive and significant effect on stock dividend and, the probability of stock dividend increases with increasing market power. As well as, the results showed that market power has a positive and significant effect on dividend and, stock dividend increases with increasing market power.

 

 

Keywords: Market Power, Product Market Competition, Dividends and Dividend Policies

 

Link: https://faratarjome.ir/u/news/نمونه-ترجمه-تخصصی-فارسی-به-انگلیسی-حسابداری2.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* فراترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد و تمامی مطالب ارسالی دیدگاه و نظر شخصی کاربران است.
new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان