چهارشنبه ۰۵ اردیبهشت ۰۳

نمونه ترجمه تخصصی حسابداری

نمونه ترجمه تخصصی حسابداری

Current Trends in Internal Audit
Abstract
Internal audit is considered a profession that has emerged over the years, always
seeking to meet the changing needs of their organizations. Internal audit focused on
accounting problems at its beginnings, but now it has become a powerful tool to detect
the main risks of organizations. As function, internal audit is a relatively recent
occurrence, located, according to some authors, during the 1929 economic crisis in
USA.
1. Introduction
In spite of all confusions and dysfunctions, the theoreticians and practitioners in the field
have remarked a rapid evolution of the internal audit.
The internal audit, as a profession, has been redefined over the years and it has
constantly complied with the changing needs of entities. So, if at the beginning it was
focused on accounting issues, presently, internal audit has oriented to the detection of
the main risks of the entity as well as to the evaluation of its activities. As a result of the
research carried out on the evolution of internal audit, we can summarize that internal
audit, over time, has showed the following trend in its evolution:
(1) Checking the accounting records. The team of auditors had the task of checking
the records and whether they were correct or not. Under these conditions an indicator
to measure the performance of the internal audit activity was represented by the number
of wrongly identified accounting records.
روند کنونی حسابرسی داخلی
چکیده
حسابرسی داخلی به عنوان حرفهای در نظر گرفته میشود که در طول سالهای اخیر ظهور پیدا کرده و همواره
به دنبال پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر سازمان بوده است. حسابرسی داخلی بر مشکلات حسابداری در
زمان پیدایش متمرکز بود، اما در حال حاضر به یک ابزار قدرتمند برای شناسایی خطرات اصلی سازمان تبدیل
شده است. حسابرسی داخلی یک رویداد نسبتا جدید میباشد، که به گفته برخی از محققان در دوره بحران
اقتصادی سال 1929در ایالات متحده آمریکا ظهور پیدا کرده است.
.1مقدمه
با وجود تمام ابهامات و اختلالات موجود، نظریهپردازان و کنشگران این عرصه به تکامل سریع حسابرسی
داخلی اشاره داشتهاند.
حسابرسی داخلی به عنوان یک حرفه در طول سالها بازتعریف شده و همواره خود را با نیازهای در حال تغییر
نهادها انطباق داده است. بنابراین، اگر در آغاز بر مسائل حسابداری متمرکز بود، در حال حاضر، حسابرسی
داخلی به تشخیص خطرات اصلی پیش روی نهاد و همچنین ارزیابی فعالیتهای نهاد میپردازد. در نتیجه
تحقیقات انجام شده در باب تکامل حسابرسی داخلی، به طور خلاصه میتوان گفت که حسابرسی داخلی، در
طول زمان گرایشات زیر را از خود نشان داده است:
( )1بررسی سوابق حسابداری. تیم حسابرسی وظیفهی بررسی سوابق و احراز درستی و نادرستی آنها را بر عهده
دارد. در این شرایط، شاخصی برای ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی به واسطه شناسایی نادرست تعدادی از
سوابق حسابداری ارائه شده است.

Link: https://faratarjome.ir/u/news/نمونه-ترجمه-تخصصی-حسابداری6.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* فراترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد و تمامی مطالب ارسالی دیدگاه و نظر شخصی کاربران است.
new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان