یکشنبه ۳۱ تیر ۰۳

آثار تبعیض در زنان روستایی

آثار تبعیض در زنان روستایی

 

در جهان امروز، كسب شخصيت اجتماعی وابسته به مشاركت و خارج شدن از دايره فعاليتهای شخصی در جهـت توسعه، امری ضروری است. ازاين روست كه مشاركت زنان به منزله بخش مهمي از نيروي توسعه و نابرابري جنسيتی به منزله يكي از مشكلات مهم جامعه شناخته شده است. زنان روستایی، به علت ناآگاهی از حقوق خود تا حد زيادی در معرض اين تبعيض قرار دارنـد.

تبعيض جنسيتی در رابطه با زنان در بسياری از كشورها، به ويژه در كشورهای در حـال توسـعه،به طور فراوانی به چشم ميخورد؛ كه ايـن موضـوع ميـزان مشـاركت زنـان در فعاليـتهـای مختلف را بسيار تحت تأثير خود قرار داده است.

به دليـل برخی از ايـن تبعيض ها، زنان هندی، به خصوص در طول دوران كودكی و در سنين باروری، مرگ ومير بـالایی دارند.

اغلب كشورهای فقير يا بخش عمـده ای از آنهـا دارای خصايص فرهنگی هستند كه برتری بخشی به جنس مرد را تشديد می كند .در كنـارهمه تأثيرات فرهنگـی و اجتمـاعی، تبعـيض جنسـيتی مـيتوانـد تـأثيرات بسـياری در فراينـد توسعه يافتگی جوامع اعم از شهری و روستايی به همراه داشته باشد كه يكی از تأثيرات مهم آن،

كاهش مشاركت زنان به عنوان بخش عمده ای از جامعه است. در اين ميان، شـايد در بسـياری ازروستاها سطح اين نابرابری بيشتر از فضاهای شهری نيز باشد؛ به گونه های كه برخورداری زنان از سرمايه های فرهنگی و اجتماعی برای دستيابی آنان به پايگاه های اجتمـاعی مناسـب و برابـر بـا مردان نيست.

موانع سياسی و ايدئولوژيك نيز در كنار موانع اجتمـاعي و فرهنگـی نقشی تعيين كننده ايفا می كنند .در فضاهاي روستايی، با توجه به مشـاركت زنـان

در بسياری از فعاليت های خـانواده و در كنـار سرپرسـت خـانوار، ايـن نـابرابری نمـود بيشـتر و متفاوت تری می يابد. در اين زمينـه، فعاليـت هـايی كـه از سـوی زنـان روسـتایی در كشـاورزی ،معيشتی، بازارهای كار محلی، مزارع و دامداری و همچنين در زمینه توليد صنايع دسـتی و خانـه داری انجام می گيرد، در اندازه گيری فعاليت های اقتصادی كشور ناديده گرفته می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نویسنده:فاطمه شهریاری

 

Link: https://faratarjome.ir/u/news/آثار-تبعیض-در-زنان-روستایی9.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* فراترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد و تمامی مطالب ارسالی دیدگاه و نظر شخصی کاربران است.
new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان