دوشنبه ۲۷ آذر ۹۶

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#408 کد مقاله زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
The relationship between product diversity, usage of advanced manufacturing technologies and activity-based costing adoption
تعداد صفحات انگلیسی:
15 صفحه
عنوان فارسی:
رابطه بین تنوع محصول، استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته تولید و پذیرش هزینه یابی مبتنی بر فعالیت
تعداد صفحات فارسی:
35 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
#407 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Brain Tumor Segmentation: A Performance Analysis using K-Means, Fuzzy C-Means and Region Growing Algorithm
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
تقسیم بندی تومور مغزی: یک تحلیل عملکردی با استفاده از الگوریتم رشد ناحیه، دسته بندی C-Means فازی و دسته بندی K-Means
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#406 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Performance Evaluation of Resource Management in Cloud Computing Environments
تعداد صفحات انگلیسی:
21 صفحه
عنوان فارسی:
ارزیابی عملکرد مدیریت منابع در محیط‌های محاسبات ابری
تعداد صفحات فارسی:
23 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
جزییات و خرید
#405 کد مقاله زمینه: صنایع
عنوان انگلیسی:
ntegerprogrammingtechniquesforsolvingnon-linearworkforceplanningmodelswithlearning
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
تکنیک های برنامه نویسی عدد صحیح برای حل مدل برنامه ریزی نیروی کار غیر خطی با یادگیری
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
جزییات و خرید
#404 کد مقاله زمینه: معدن
عنوان انگلیسی:
Mesozoic extensional brittle tectonics of the Arabian passive margin, inverted in the Zagros collision (Iran, interior Fars)
تعداد صفحات انگلیسی:
30 صفحه
عنوان فارسی:
تکتونیک کششی شکنا مزوزوییک حاشیه غیر فعال صفحه عربی، معکوس شده در برخورد زاگرس (ایران، فارس داخلی)
تعداد صفحات فارسی:
37 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
#403 کد مقاله زمینه: صنایع
عنوان انگلیسی:
Efficient location and allocation strategies for undesirable facilities considering their fundamental properties
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
استراتژی های تخصیص و جایابی موثر برای امکانات نامطلوب، با در نظر گرفتن خواص اساسی آنها
تعداد صفحات فارسی:
27 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
جزییات و خرید
#402 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Land use/cover change and driving force analyses in parts of northern Iran using RS and GIS techniques
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
تغییر کاربری اراضی/ پوشش و اعمال نیروی تحلیل در بخش هایی از شمال ایران با استفاده از RS و GIS
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#401 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Analysis of deforestation patterns in the central Menabe, Madagascar, between 1973 and 2010
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
تحلیل الگوهای جنگل زدایی در منابه مرکزی، ماداگاسکار، بین سال های 1973 و 2010
تعداد صفحات فارسی:
17 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#400 کد مقاله زمینه: محیط زیست
عنوان انگلیسی:
Multi-criteria evaluation in strategic environmental assessment for waste management plan, a case study: The city of Belgrade
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
ارزیابی چند معیاره در ارزیابی استراتژیک زیست محیطی برای طرح مدیریت مواد زائد، یک مطالعه‌ی موردی: شهرستان بلگراد
تعداد صفحات فارسی:
28 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
جزییات و خرید
#399 کد مقاله زمینه: صنایع
عنوان انگلیسی:
Multi-objectiv hu bnetwork design under uncertainty considering congestion :An M/M/c/K queue system
تعداد صفحات انگلیسی:
20 صفحه
عنوان فارسی:
طراحی شبکه مرکز چندهدفه تحت شرایط عدم اطمینان با در نظر گرفتن تراکم: سیستم صف M/M/c/K
تعداد صفحات فارسی:
34 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم