دوشنبه ۰۱ مرداد ۰۳

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#158 کد مقاله زمینه: شیمی
عنوان انگلیسی:
Di erential Pulse Polarographic Determination of Cadmium After Solid Liquid Extraction and Preconcentration Using PAN
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
تعیین پلاروگرافی پالس تفاضلی غلظت کادمیوم بعد از استخراج مایع جامد و پیش تغلیظ با استفاده از PAN
تعداد صفحات فارسی:
9 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
40,000 ريال
جزییات و خرید
#157 کد مقاله زمینه: شیمی
عنوان انگلیسی:
Simultaneous Differential Pulse Polarographic Determination of Cadmium, Lead, and Copper in Milk and Dairy Products
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
تعیین پلاروگرافی پالس تفاضلی همزمان کادمیم، سرب و مس در شیر و فراورده های لبنی
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
60,000 ريال
جزییات و خرید
#156 کد مقاله زمینه: شیمی
عنوان انگلیسی:
Simultaneous determination of copper, lead, cadmium, zinc, and selenium in cow liver by differential pulse polarography
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
تعیین همزمان مقادیر مس، سرب، کادمیم، روی، و سلنیم در جگر گاو توسط قطب سنجی دیفرانسیلی پالسی (ضربانی)
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#155 کد مقاله زمینه: شیمی
عنوان انگلیسی:
Study of complexing properties of the a-metallothionein domain with cadmium and/or zinc, using differential pulse polarography
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
مطالعه خواص کمپلکس کنندگی ناحیه α-متالوتیونین با کادمیوم و یا روی با استفاده از پلاروگرافی پالس تفاضلی
تعداد صفحات فارسی:
27 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
140,000 ريال
جزییات و خرید
#154 کد مقاله زمینه: مهندسی شیمی
عنوان انگلیسی:
PERFORMANCE OF PASSIVE APPLICATION OF PCM IN SPAIN
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
عملکرد کاربرد PCM (مواد تعییر فاز دهنده) غیر فعال در اسپانیا
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
جزییات و خرید
#153 کد مقاله زمینه: مهندسی شیمی
عنوان انگلیسی:
Refining technologies for the purification of crude biodiesel
تعداد صفحات انگلیسی:
13 صفحه
عنوان فارسی:
فناوری های پالایش برای تصفیه و خالص سازی بیودیزل خام
تعداد صفحات فارسی:
36 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
180,000 ريال
جزییات و خرید
#152 کد مقاله زمینه: مهندسی شیمی
عنوان انگلیسی:
Numerical and experimental analysis of convection heat transfer in passive solar heating room with greenhouse and heat storage
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
آنالیز عددی و آزمایشگاهی انتقال حرارت همرفتی در اتاق گرمایش خورشیدی کنش پذیر با گلخانه و ذخیره سازی حرارت
تعداد صفحات فارسی:
26 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
#151 کد مقاله زمینه: مهندسی شیمی
عنوان انگلیسی:
Study of oxygen mass transfer coefficient and oxygen uptake rate in a stirred tank reactor for uranium ore bioleaching
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
مطالعه ضریب انتقال جرم اکسیژن و نرخ جذب اکسیژن در یک راکتور مخلوط شونده برای فرایند بیولیچینگ سنگ معدن اورانیوم
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
85,000 ريال
جزییات و خرید
#150 کد مقاله زمینه: مهندسی شیمی
عنوان انگلیسی:
Influence of nanocatalyst on oxidative coupling, steam and dry reforming of methane: A short review
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
اثر نانو کاتالیزور بر جفت شدن اکسایشی و تبدیل بخاری و خشک متان : مرور کوتاه
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#149 کد مقاله زمینه: مهندسی شیمی
عنوان انگلیسی:
Membrane bioreactor: Applications and limitations in treating high strength industrial wastewater
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
بیوراکتور غشائی: کاربردها و محدودیت ها در تصفیه پساب صنعتی با مقاومت بالا
تعداد صفحات فارسی:
32 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
170,000 ريال
جزییات و خرید
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان