شنبه ۰۹ اسفند ۹۹

نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی کشاورزی - تنش شوری


نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی کشاورزی - تنش شوری

کد مترجم: 762

در صورتی که ترجمه مترجم 762 مورد رضایت شما می باشد، می توانید در زمان ثبت سفارش ترجمه، در قسمت کد ارجاع، عدد 762 را وارد نمایید تا سفارش شما به این مترجم ارجاع داده شود.

سفارش ترجمه تخصصی کشاورزی

Growth and photosynthesis of salt-stressed sunflower (Helianthus annuus) plants as affected by foliar-applied different potassium salts

 In order to assess the effectiveness of foliar-applied potassium (K+, 1.25%) using different salts (KCl, KOH, K2CO3, KNO3, KH2PO4, and K2SO4) in ameliorating the inhibitory effect of salt stress on sunflower plants, a greenhouse experiment was conducted. Sodium chloride (150 mM) was applied through the rooting medium to 18 d–old plants and after 1 week of salt treatment; different K+-containing salts were applied twice in 1-week interval as a foliar spray. Salt stress adversely affected the growth, yield components, gas exchange, and water relations, and also caused nutrient imbalance in sunflower plants. However, foliar-applied different sources of potassium improved shoot and root fresh and shoot dry weights, achene yield, 100-achene weight, photosynthetic rate, transpiration rate, stomatal conductance, water-use efficiency, relative water content, and leaf and root K+ concentrations of sunflower plants grown under saline conditions. Under nonsaline conditions, improvement in shoot fresh weight, achene yield, 100- achene weight, photosynthetic and transpiration rates, and root Na+ concentration was observed due to foliar-applied different K sources. Of the different salts, K2SO4, KH2PO4, KNO3, and K2CO3 were more effective than KCl and KOH in improving growth and some key physiological processes of sunflower plants


میزان رشد و فتوسنتز گیاهان آفتابگردان تحت تنش شوری توسط محلول پاشی شوری های مختلف پتاسیم به کار برده شده

به منظور ارزیابی اثر بخشی محلول پاشی پتاسیم (25/1 درصد) با استفاده از نمک های مختلف در بهبود اثر مهار تنش شوری بر روی گیاهان آفتابگردان یک آزمایش گلخانه ای انجام شد. سدیم کلرید (150 میلی مولار) در سراسر محیط ریشه تا 18 گیاهان قدیمی انجام شد و بعد از یک هفته تیمار شوری، نمک های حاوی پتاسیم متفاوت دو بار در فاصله ی یک هفته اسپری برگی شد. تنش های شوری تاثیر منفی بر روی  رشد، اجزای عملکرد، تبادلات گازی و روابط آب داشته و همچنین باعث تعادل مواد غذایی در گیاه آفتابگردان شده است. با این وجود، کاربرد منابع متفاوت محلول پاشی پتاسیم باعث بهبود وزن تر و خشک شاخه و ریشه، عملکرد فندقه، وزن صد فندقه، میزان فتوسنتز، میزان تعرق، هدایت روزنه ای، کارایی آب قابل استفاده، محتوای نسبی آب و غلظت پتاسیم ریشه و برگ گیاهان آفتابگردان رشد کرده تحت شرایط شوری شد. تحت شرایط بدون شوری، بهبود وزن تر شاخه، عملکرد فندقه، وزن صد فندقه، میزان فتوسنتز و تعرق و غلظت سدیم ریشه به واسطه ی کاربرد محلول پاشی منابع پتاسیم متفاوت مشاهده شد. از میان نمک های مختلف K2SO4, KH2PO4, KNO3 و K2CO3 نسبت به KCl و KOH برای بهبود رشد و برخی فرایندهای کلیدی فیزیولوژیکی گیاهان آفتابگردان موثرتر بود.

Link: http://faratarjome.ir/u/news/نمونه-ترجمه-تخصصی-انگلیسی-به-فارسی-کشاورزی---تنش-شوری8.html

دیدگاه کاربران

سمیه مهرعلیان :

ترجمه روان هست

سمیه مهرعلیان :

ترجمه روان هست

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* فراترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد و تمامی مطالب ارسالی دیدگاه و نظر شخصی کاربران است.
new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان