چهارشنبه ۱۴ خرداد ۹۹

منابع آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه علوم زمین

دانشجویان مقطع کارشناسی برای ادامه تحصیل نیازمند آگاهی از منابع مورد نیاز درسی برای ورود به مقاطع بالاتر تحصیلی هستند و همواره آگاهی از فهرست این منابع  یکی از دغدغه های اصلی دانشجویان مقطع کارشناسی است.

به گزارش خبرنگار صنفی- آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ به همین منظور فهرست کاملی از منابع مورد نیاز درسی دانشجویان مجموعه علوم زمین آماده شده تا این دسته از دانشجویان در صورت تمایل برای ادامه تحصیل بتوانند با بهره گیری از فهرست این منابع با سهولت بیشتری نسبت به مطالعه منابع موجود و ادامه تحصیل اقدام کنند.

آنچه می خوانید فهرستی از منابع مورد نیاز دانشجویان مجموعه علوم زمین است :

زبان عمومی:
۱-physical geology
2-Understanding Earth ( از دانشگاه آریزونای شمالی )
3- زبان تخصصی زمین شناسی-مرتضی پیروز
4- Essential geology
5- sedimentary Taker
سر فصل های زبان تخصصی
       زمانها؛ الگوهای تائید و تصدیق؛ وجه مجهول؛ جملات سببی؛ جملات شرطی؛ نقل قولاشکالات مخصوص در زبان انگلیسی
       واژگان؛ درک مطلب

آبهای زیر زمینی
       1- آبهای زیر زمینی-دکتر صداقت – انتشارات پیام نور
       2- کتاب اصول هیدرولوژی کاربردی؛ دکتر علیزاده

رسوب شناسی:
     ۱- رسوب شناسی-رضا موسوی حرمی-انتشارات آستان قدس
     ۲- سنگ شناسی رسوبی-موریس.ای.تاکر،ترجمه:موسوی حرمی و اسدا... محبوبی
     ۳- جزوه درسی رسوب شناسی دانشگاه علوم پایه دامغان-مهندس اهری پور
    ۴- مبانی زمین شناسی-ادوارد.جی.تاربوک و فردریک.ک.لوتگن،ترجمه:رسول اخروی
    ۵- زمین شناسی کاربردی -رضا موسوی حرمی-مشهد(قطع بلند قهوه ای رنگ)
    6- رسوب شناسی اهری
     سر فصل های رسوب شناسی:
       فرایندهای رسوبی؛ معادله برنولی؛ فرایندهای حمل و نقل و رسوبگذاری؛ طرز تشکیل جریانهای تور بیدایتی
       رسوبگذاری ذرات معلق؛ در محیط های رسوبی Eh وpH؛ هوازدگی؛ ساختمانهای رسوبی؛ساختمانهای رسوبی اولیه
      ساختمان های رسوبی اولیه فیزیکی؛ لایه یا طبقه؛ ساختمانهای درون لایهعلائم سطح لایه؛ علائم سطح زیرین لایه
ساختمانهای تغییر شکل یلفته؛ ساختمانهای رسوبی ثانویه؛ ساختمانهای رسوبی اولیه فیزیکی؛ آنالیز جریانهای قدیمه؛دیاگرام گل           سرخی؛ روش ترسیمی؛ تعاریف

زمین شناسی ایران
   1- زمین شناسی ایران تالیف خسرو تهرانی
   2- زمین شناسی ایران دکتر درویش زاده
   3- زمین شناسی ایران آقا نباتی
   سر فصل های زمین شناسی ایران
      پوسته زمین ایران؛ موقعیت ایران در گذشته؛ عملکرد فازهای مختلف کوهزایی در ایران؛ گسلهای مهم ایران
      اساس تقسیم بندی زمین شناسی ایران؛ تقسیم بندی زمین شناسی زاگرس از نظر اشتوکلین؛ گرانیتها؛ پالئوزوئیک درایران

زمین شناسی نفت
    1- زمین شناسی نفت – دکتر سحابی – دانشگاه تهران
    ۲- زمین شناسی نفت-دکتر افشار حرب-پیام نور
    ۳- زمین شناسی نفت دکتر رضایی- دانشگاه تهران
    4- زمین شناسی نفت تالیف ریچارد سلی؛ ترجمه سروش مدبری
    5- زمین شناسی نفت تالیف صیریفیان

سر فصل های زمین شناسی نفت
      نفت گیرها و انواع تقسیم بندی نفت گیرها؛ نظریه ساختمانی؛ وجود گاز یا نفت در مخزن؛ توزیع نفت در داخل مخازن؛نفت گیرهای ساختمانی؛ نفت گیرهای گسلی؛ نفت گیرهای مرکب؛ انواع نفت گیر بر حسب نوع گسل؛نفت گیرهای چینه ای اولیه در رسوبات کربناته؛ ریف های جدید؛ عوامل موثر در شکل نهایی هسته دیاپیرنمکی؛ ترکیب گنبدها؛ تقسیم بندی گنبدهای نمکی؛انواع مکانیسم نیروهای محرک مخازن هیدروکربنی؛ بازیافت ثانویه و ازدیاد بازیافت نفت؛ آب روبی؛ تزریق آب در مخازن همگن؛تزریق آب در مخازن هتروژن؛ تزریق گاز مخلوط نشدنی؛ تزریق گاز مخلوط شدنی؛ تزریق دی اکسید کربن؛ متدهای بازیافت حرارتی؛ تزریق دوره ای بخار؛احتراق درجا؛  گرمایش الکتریکی و الکترومغناطیسی؛ایجاد شکستگی با استفاده از انفجار هسته ای استفاده از پلیمرها؛ پارامترهای کنترل کننده ازدیاد برداشت از مخازن نفتی؛ الگوی چاه های تزریق؛ تاثیر ساختار منافذ مخزن بر روی ضریب بازیافت؛ مکانیسم محرکه ؛متد اکتشافی؛ سرمته؛ گل نگار؛ نقل سنجی؛ انواع لاکها؛ لاگ نوترون؛ لاگ Density؛ لاگ Sonic؛ لاگ شیب سنج؛ لاگ پتانسیل خود زا؛ لاگ پرتو گاما؛ نقشه ها و مقاطع عرضی متداول در زمین شناسی نفت ؛ انواع نقشه های زیر سطحی؛ مقاطع عرضی

ژئوشیمی:
  1- اصول ژئوشیمی-فرید مر(برایان میسون)-انتشارات دانشگاه شیراز
  2- ژئو شیمی رسوبی دکتر محمد حسین آدابی
  3- جزوه یا کتاب ژئوشیمی دکتر آفتابی

سنگ شناسی و پترولوژی:
    1- سنگ شناسی آذرین دکتر سید مسعود همام
    2- سنگ شناسی درگرگونی تالیف دکتر علی درویش زاده
    3- سنگ شناسی رسوبی؛ موریس.ای.تاکر
    4- سنگ شناسی رسوبی دکتر سحابی
    5- سنگ شناسی آذرین تالیف دکتر علی درویش زاده
   6- پترو گرافی و پترولوژی سنگ های آذرین تالیف حسین معین وزیری و علی احمدی
   7- سنگ شناسی رسوبی تالیف فریدون سرابی
   8- رسوب شناسی تالیف رضا موسوی حرمی

 برخی منابع دیگر سنگ شناسی و پترولوژی
    الف: آ‌ذرین
       کتاب معین وزریری می تواند کتاب کاملی باشد ولی سه استاد هم توصیه می شود....
   ب: دگرگونی
      کتاب درویش زاده انتشارات پیام نور کتاب جامع و خوبی است
     کتاب وینکلر انتشارات شیراز هم توصیه می شود
 ج: سنگ رسوبی

  کتاب تاکر ترجمه دکتر حرمی همواره کتاب مرجع است..... البته توجه شود که قسمت های مربوط به محیط رسوبی و اوایل      کتاب جزء بخش کنکور نیست.... البته فصلهای آخری کتاب هم که مربوط به رسوبات آهن دار .. فسفات دار و غیره است از همه آنها فقط یک سوال طرح می شود....

سر فصل های سنگ شناسی و پترولوژی:
ساخت و بافت سنگهای دگرگونی و اقسام سنگهای دگرگونی؛ ترکیب شیمیایی؛ بافت و ساخت در سنگ های دگرگونی؛ انواع بلورها؛ اقسام فابریک ها؛ سری کریستالوبلاستی؛ شیستوزیته یا فابریک شیستی؛ فابریک گنیسی؛ اقسام سنگهای دگرگونی؛ انواع هورنفلس ها بر حسب سنگ مادر؛ سنگهای دگرگونی دینامیکی؛ انواع میلونیت ها؛ سنگهای دگرگونی درجات بسیار شدید؛ سنگهای غیر کربناته؛ سنگ شناسی رسوبی؛ رسیدگی (مچوریتی) بافتی؛ رسیدگی (مچوریتی) کانی شناسی؛ خرده سنگها؛ سنگ های آواری دانه متوسط؛ خصوصیات پتروگرافی و منشاء و محیط رسوبی و تکتونیکی انواع ماسه سنگ ها؛ سنگ های آواری دانه درشت؛ برش ها؛ سنگ های تخریبی دانه ریز (گل سنگ ها)؛ شیل ها؛ سنگ های شیمیایی و بیوشیمیایی غیر کربناته؛ شورابهای دریایی؛ محیط های دریایی؛ محیط های غیر دریایی یا قاره ای؛ سنگهای کربناته؛ اووئیدها؛ رده بندی سنگهای آهکی؛ طبقه بندی کولوان؛ دیاژنز سنگهای کربناتی؛ دولومیتی شدن

دیرینه شناسی
    1- دیرینه شناسی – دکتر خسروتهرانی- دانشگاه تهران
    2- جزوء دیرینه شناسی – دکتر عزیز الله طاهری- دانشگاه صنعتی شاهرود
    3- دیرینه شناسی دکترداستان پور- باهنر کرمان
    4- جزوات دیرینه شناسی از اساتید دانشگاه های معتبر کشور
     سر فصل های دیرینه شناسی:
     شاخه اسفنج ها؛ طبقه بندی اسفنج ها؛ شبه اسفنج ها؛ اکولوژی اسفنج ها؛ استروماتوپوریدا؛ شاخه آرکئو سیاتا؛شاخه نرم تنانرده گاستروپودا (شکم پایان )؛ رده لامکی برانکیا؛رده سفالوپوا یا سرپایان؛شاخه بازو پایان؛ شاخه بند پایان؛شاخه خارپوستان؛زیر شاخه آستروزوآ

زمین شناسی مهندسی
    1- زمین شناسی مهندسی –دکتر معماریان-دانشگاه تهران
    2- زمین شناسی مهندسی-دکتر بهنیا و طباطبایی- دانشگاه تهران
    3- مکانیک خاک – براجا ام داس- مترجم صالح زاده- دانشگاه علم و صنعت ایران
    4- مبانی زمین شناسی مهندسی تالیف محمد حسین قبادی
    5- مکانیک خاک تالیف داس ترجمه شاپور طاحونی
    6- درآمدی بر مانیک سنگ تالیفکاستیاما و وتوکوری ترجمه حسینی

زمین شناسی ساختمانی
    1- زمین شناسی ساختمانی (جزوء درسی)- دکتر الیاسی- دانشگاه تهران
    2- زمین شناسی ساختمانی ؛ دکتر پور کرمانی؛ انتشارات علوی
    3- زمین شناسی ساختمانی- دکتر مهدی علوی؛ سازمان زمین شناسی

سر فصل های زمین شناسی ساختمانی
     استرس؛ انواع تنش و علامت مولفه های تنش و واحدهای تنش؛ تنش های اصلی؛ حالات مختلف میدان تنش؛ مولفه های تنش در یک بعد (تنش یک محوره )؛ مولفه های تنش دردو بعد (تنش صفحه ای )؛ مولفه های تنش در سه بعد ( تنش سه محوره )؛ بیضوی تنش؛ تغییر شکل؛ اندازه گیری تغییر شکل؛ اندازه گیری تغییر شکل طولی با استفاده از دایره موهر؛ پارامترهای زاویه ای تغییر شکل؛ اندازه گیری تغییر شکل برش در براکیوپودها و اسپریفرها؛ تغییر شکل غیر همگن؛ بیضوی تغییر شکل؛ ساخت های ایجاد شده در مرز؛ حالت برش محض؛ حالت برش ساده؛ استفاده از بیضوی تغییر شکل در تعیین ساز و کار گسل؛ چینغ طبقه بندی چین ها؛ سیستم چینها؛ عوامل موثر بر طول موج چین خوردگی؛ نحوه تشکیل چینها؛ ساختهای دیگر مرتبط با چین خوردگی؛ نمایش چین ها؛ قانون V

چینه شناسی :
   ۱- چینه نگاری- خسرو خسرو تهرانی-دانشگاه تهران
   ۲ـ اصول چینه نگاری دانشگاه اصفهان وزیری طاهری جعفریان
   ۳- اصول چینه شناسی دانشگاه لرستان ایرج مغفوری
   ۴- چینه شناسی و رخدادهای زمین شناسی- خسرو خسرو تهرانی
   5- جزوء چینه شناسی – دکتر شمیرانی-دانشگاه شهید بهشتی
   6- اصول چینه نگاری تالیف حسین وزیر مقدم و مسعود کیمیا گری

 سر فصل های چینه شناسی
     نشانه های تشخیص نا پیوستگی ها؛ نشانه های تشخیص نا پیوستگی ها از گسله ها؛انواع رخساره های کربناته و ساختمانهای  حاصل از آنها؛ دریاچه های جزر و مدی؛ ساختمانهای ریفی؛طبقه بندی ریفها؛ شرایط اقلیمی خشک؛ خلاصه ای از حوادث و فرایندهای کاربردی چینه نگاری؛ حد و مرز دورانها؛ پالئو مگنتیسم؛ بررسی چینه شناسی دوران زمین شناسی؛ از نظر چینه شناسی؛ از نظر کوه زایی؛ دوران پالئوزوئیک؛ بررسی چینه شناسی دوران دوم وسوم؛ مزوزوئیک؛ کوهزایی دوران دوم؛ سیستم های دوران دوم؛ کرتاسه؛ دوران سنوزوئیک

زمین شناسی اقتصادی :
    ۱- زمین شناسی اقتصادی- جمشید شهاب پور
    ۲- زمین شناسی اقتصادی کاربردی- محمد حسن کریم پور- دانشگاه فردوسی مشهد
    ۳- مقدمه ای بر زمین شناسی کانسنگها- فرید مر و جواد مقدسی
    ۴- مبانی زمین شناسی اقتصادی- عبدالمجید یعقوب پور – مرکز نشر دانشگاهی
    5- زمین شناسی اقتصادی- دکتر فرید مُر – دانشگاه شیراز

  سر فصل های زمین شناسی اقتصادی:
      تعاریف و واژه های مربوطه؛ کانی ها؛ مراحل معدن کاری؛ رده بندی مواد معدنی؛ اشکال مهم ذخایر معدنی؛ انواع سنگ           میزبانکانسارهای هوازده؛ ذخایر ایزو متریک؛ ذخایر صفحه ای؛ کنترل کننده های ساختمانی؛ کنترل کننده های شیمیایی؛ بافت و ساخت ذخایر معدنی؛ بافتهای اولیه؛ بافت ثانویه؛ نحوه تشکیل ذخایر معدنی؛ منشاء سیالات کانه دار؛ نحوه مهاجرت سیال کانه دار؛ نحوه ته نشینی مواد معدنی؛ کاهش درجه حرارت و فشار؛ ساختمانهای مناسب جهت تشکیل ذخایر؛ ایزوتوپهای پایدار و انکلوزیونهای سیال؛ روش محاسبه ایزوتوپهای اکسیژن و هیدروژن؛ عوامل موثر در تغییر ترکیب ایزوتوپی گوگرد؛ عوامل موثر در شدت و گسترش آلتراسیون؛ کانسارها و ارتباط آنها با تکتونیک صفحه ای

زمین شناسی زیست محیطی:
     1- زیست محیطی غضبان
    2- زیست محیطی غفوری و قورس

منبع: خبرنامه دانشجویان ایران

Link: http://faratarjome.ir/u/news/منابع-آزمون-کارشناسی-ارشد-–-مجموعه-علوم-زمین1.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* فراترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد و تمامی مطالب ارسالی دیدگاه و نظر شخصی کاربران است.
new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان