شنبه ۱۶ اسفند ۹۹

رشد رتبه وبومتریکس دانشگاه‌های پزشکی

گروه علم‌سنجی وزارت بهداشت، نتایج رتبه‌ بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نظام رتبه‌بندی وبومتریکس در ژانویه ۲۰۱۵ را اعلام کرد.

به گزارش مهر، نتایج رتبه‌ بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نظام رتبه‌بندی وبومتریکس در ژانویه ۲۰۱۵ براساس گزارش گروه علم‌سنجی مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شده است.

در رتبه‌بندی اخیر نظام رتبه بندی وبومتریکس، پنج دانشگاه علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس، شهید بهشتی، اصفهان و مشهد به ترتیب رتبه‌های اول تا پنجم کشوری را کسب کرده اند.

همچنین دانشگاه‌های علوم پزشکی کردستان، تربت حیدریه، رفسنجان و بیرجند رشد بیش از ۱۵ درصد را نسبت به رتبه قبلی خود نشان می‌دهند.

نتایج رتبه بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بر اساس نظام رتبه‌بندی وبومتریکس
در ژانویه سال ۲۰۱۵ میلادی  و مقایسه آن با جولای سال ۲۰۱۴ میلادی
 (علامت _  نشانه پس رفت رتبه دانشگاه را نسبت به دوره قبل نشان می‌دهد)

رتبه کشوری 

دانشگاه علوم پزشکی

رتبه جهانی ژانویه ۲۰۱۵

رتبه جهانی جولای ۲۰۱۴

تفاوت جولای ۲۰۱۴ با ژانویه ۲۰۱۵

درصد رشد در ژانویه ۲۰۱۵

۱

دانشگاه علوم پزشکی تهران

­۳۸۵

­۴۲۲

۳۷

۹

۲

دانشگاه تربیت مدرس*

­۶۰۳

­۶۴۱

۳۸

۶

۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

­۹۲۶

­۱۰۵۳

۱۲۷

۱۲

۴

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

¯۱۰۹۴

­۹۸۱

-۱۱۳

-۱۲

۵

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

­۱۱۳۸

­۱۱۵۱

۱۳

۱

۶

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

¯۱۲۵۹

­۷۰۴

-۵۵۵

-۷۹

۷

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

¯۱۵۴۸

­۱۴۵۸

-۹۰

۸

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

¯۱۷۹۹

­۱۶۶۵

-۱۳۴

۹

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

­۲۲۸۷

­۲۷۰۲

۴۱۵

۱۵

۱۰

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

­۲۳۶۲

­۳۵۲۴

۱۱۶۲

۳۳

۱۱

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

¯۲۴۲۴

­۲۴۰۶

-۱۸

۱۲

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

­۲۴۸۳

­۲۴۹۳

۱۰

۰

۱۳

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

¯۲۵۶۶

­۲۵۴۵

-۲۱

۱۴

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

­۲۵۷۶

­۲۶۰۲

۲۶

۱

۱۵

دانشگاه علوم پزشکی همدان

¯۲۵۷۷

­۲۵۵۸

-۱۹

۱۶

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

­۲۶۶۷

­۲۶۹۴

۲۷

۱

۱۷

دانشگاه علوم پزشکی اراک

¯۲۷۵۶

­۲۶۱۶

-۱۴۰

۱۸

دانشگاه شاهد*

¯۲۷۶۵

­۲۶۷۰

-۹۵

۱۹

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

­۳۰۷۵

­۳۳۷۲

۲۹۷

۹

۲۰

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

­۳۱۴۵

­۳۴۳۹

۲۹۴

۹

۲۱

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۳۱۷۳

-

-

-

۲۲

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

­۳۱۹۱

­۳۵۹۹

۴۰۸

۱۱

۲۳

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

­۳۳۹۳

­۳۴۲۹

۳۶

۱

۲۴

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

¯۳۴۷۲

­۳۳۶۸

-۱۰۴


رتبه کشوری

نام دانشگاه علوم پزشکی

رتبه جهانی ژانویه ۲۰۱۵

رتبه جهانی جولای ۲۰۱۴

تفاوت جولای ۲۰۱۴ با ژانویه ۲۰۱۵

درصد رشد در ژانویه ۲۰۱۵

۲۵

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

¯۳۷۸۷

­۳۶۹۸

-۸۹

۲۶

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

¯۳۹۲۹

¯۳۵۵۴

-۳۷۵

-۱۱

۲۷

دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد

­۴۰۰۷

­۴۱۷۰

۱۶۳

۴

۲۸

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

­۴۱۰۸

­۴۱۶۰

۵۲

۱

۲۹

دانشگاه علوم پزشکی قم

¯۴۶۶۹

¯۴۳۷۷

-۲۹۲

۳۰

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

­۴۶۷۷

­۴۸۰۰

۱۲۳

۳

۳۱

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

­۴۷۱۴

­۴۹۶۰

۲۴۶

۵

۳۲

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

¯۴۷۶۶

­۴۳۶۷

-۳۹۹

۳۳

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

­۴۸۲۱

­۵۷۶۹

۹۴۸

۱۶

۳۴

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

¯۵۲۳۱

­۴۵۳۸

-۶۹۳

-۱۵

۳۵

دانشگاه علوم پزشکی بابل

¯۵۲۶۲

¯۴۸۴۹

-۴۱۳

۳۶

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

¯۵۴۰۴

­۵۰۳۳

-۳۷۱

۳۷

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

¯۵۸۱۳

­۵۶۸۰

-۱۳۳

۳۸

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

¯۶۴۳۱

­۵۵۷۰

-۸۶۱

-۱۵

۳۹

دانشگاه علوم پزشکی فسا

¯۶۶۷۳

­۶۲۷۸

-۳۹۵

۴۰

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

¯۶۸۶۹

¯۶۲۸۶

-۵۸۳

۴۱

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

¯ ۷۵۱۶

¯۷۰۳۲

-۴۸۴

۴۲

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

¯۷۷۰۸

­۷۵۹۱

-۱۱۷

۴۳

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

¯۸۹۲۵

­۸۴۳۰

-۴۹۵

۴۴

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

¯۹۸۷۵

­۹۰۸۶

-۷۸۹

۴۵

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

­۱۰۴۴۴

­۱۱۵۵۴

۱۱۱۰

۱۰

۴۶

دانشگاه علوم پزشکی زابل

¯۱۰۴۶۹

­۱۰۱۶۹

-۳۰۰

۴۷

دانشگاه علوم پزشکی البرز

۱۰۵۱۴

-

-

-

۴۸

دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی*

¯۱۱۹۷۶

­۶۰۲۵

-۵۹۵۱

-۹۹

۴۹

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

­۱۲۷۲۵

­۱۵۲۹۷

۲۵۷۲

۱۷

۵۰

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

¯۱۳۸۴۹

­۱۲۵۷۹

-۱۲۷۰

-


*لازم به ذکر است که رتبه سه دانشگاه، تربیت مدرس، شاهد و دانشگاه آزاد اسلامی ‌ هر دو حوزه علوم پزشکی و غیر آن را شامل می‌‌شوند.

نتایج اخیر حاکی از آن است که از ۵۰ دانشگاه علوم پزشکی حاضر در رتبه بندی جهانی وبومتریکس، ۴۴ درصد آن‌ها با بهبود رتبه جهانی در رتبه‌بندی اخیر همراه بوده‌اند. 

نظام رتبه‌بندی وبومتریکس به ارزیابی حضور پژوهشی و آموزشی دانشگاه‌ها در وب از طریق وب سایت‌‌های دانشگاهی آنان می‌پردازد و ۴ شاخص تعداد صفحات وب دانشگاه، مجموع تعداد فایل‌های PowerPoint،Word و PDF  موجود در وب سایت دانشگاه، تعداد مقالات کیفی دانشگاه قرارگرفته در بین ۱۰درصد مقالات پُراستناد موضوع مربوطه در سایت SCImago و تعداد لینک‌های داده شده به سایت دانشگاه، ارزیابی و رتبه‌بندی می‌‌شوند.

منبع:خبرنامه دانشجویان ایران

Link: http://faratarjome.ir/u/news/رشد-رتبه-وبومتریکس-دانشگاه‌های-پزشکی3.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* فراترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد و تمامی مطالب ارسالی دیدگاه و نظر شخصی کاربران است.
new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان