یکشنبه ۰۳ بهمن ۰۰

اصطلاحات تخصصی

aggressive تهاجمی

rinsing شستشو

segmented تقسیم بندی شده

heteroaromatics هتروآروماتیک

online آنی

conjugate کانجوگیت

flow-through جریان داخلی

deuterated دوتریوم دار شده

sorting مرتب سازی

analytical sensitivity حساسیت آنالیتیک

sensitivity حساسیت

selectivity گزینش پذیری

quiescent سکون

multiplexed تسهیم شده

functionalized عاملدار شده

batch دسته ای

batch-to-batch دسته به دسته

microporous ریزمتخلخل

quantifying تعیین کمیت

immobilization بی حرکت سازی

aggregate توده

junctions اتصالات

pretreatment مرحله پیش از عملیات آماده سازی

capillary مویینگی

etched حک شده

immunodiagnostic تشخیص ایمنی

solenoid سولنوئید

epitope اپی توپ

segregate جداسازی - تفکیک

splitting شکافتن

superhydrophobic فوق آبگریز

manipulate دستکاری کردن

self-assembled خودآرا

monolayer تک لایه

interference تداخل

self-referencing خودارجاعی

waterborne حمل شده به وسیله آب

instrumentation ابزار دقیق

characterization مشخصه یابی

specificity اختصاصیت

substrate زیرلایه

bifunctional دوعاملی

micro mixing اختلاط در مقیاس میکرو

point-of-care مراقبت در بالین بیمار

uptake جذب

endocytosis اندوسیتوز

cell invader مهاجمان سلول

wet etching حک کاری مرطوب

plating آب کاری

nanodots نانومهره ها

nanocolumn نانوستون

nanorod نانومیله

sensing حسگری

CTC: Circulating Tumor Cell سلول توموری گردشی

mimicking تقلید کردن

encapsulating کپسوله کردن

wheat germ گیاهک گندم

water-in-oil آب در روغن

personalized therapy درمان شخصی شده

profiling دسته بندی

subpopulation زیرجمعیت

sieve غربال شدن

precision medicine پزشکی دقیق

precision health سلامت دقیق

capillarity خاصیت مویینگی

disposable یکبار مصرف

bioprinting چاپ زیستی

nanotube نانولوله

electrospun الکتروریسی شده

flow cell سلول شارش

scattering پراکندگی

spectroscopy طیف سنجی

spectrum طیف

spectra طیف ها

back-scattering پراکنش به عقب

unlabeled لیبل نشده

labeling لیبل کردن

dye-labeled لیبل شده با رنگ آلی

label-free بدون لیبل

bead دانه

deposit لایه نشانی کردن

deposited on لایه نشانی شده رویِ

capture antibody آنتی بادی کپچر

direct writing نوشتن مستقیم

annealing ترمیم حرارتی

ablation سایش-ساییدگی

pinhole شبه عدسی

objective lens عدسی شیئی

dichoric mirror آینه دوفام

marker مارکر

biomarker بیومارکر

 

Link: http://faratarjome.ir/u/news/اصطلاحات-تخصصی2.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* فراترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد و تمامی مطالب ارسالی دیدگاه و نظر شخصی کاربران است.
new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان